< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Over Noorderpoort Onderwijs maak je samen

Onderwijs maak je samen

Bij Noorderpoort staat het succes van onze studenten voorop. Het succes in het toetreden op de arbeidsmarkt, het doorstromen naar een vervolgopleiding en het succes in het deelnemen aan onze maatschappij. Docenten, praktijkopleiders en begeleiders spannen zich daarom gezamenlijk in voor de toekomst van onze studenten. In nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen zorgen we ervoor dat studenten datgene leren wat straks in hun beroep van ze wordt gevraagd.

Toekomstgericht onderwijs
Ons onderwijs is actueel en anticipeert op ontwikkelingen in beroepen, de arbeidsmarkt en de maatschappij. Noorderpoort wil studenten toekomstgericht opleiden en zet daarom in op studenten die vakmanschap ontwikkelen in een beroep en tegelijkertijd in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen. Deze flexibiliteit is heel belangrijk omdat de arbeidsmarkt ook voortdurend verandert.

De student kan, passend bij zijn loopbaanperspectief, kiezen voor keuzedelen gericht op verbreding of verdieping in het beroep, of juist op doorstroom naar een vervolgopleiding. Om te zorgen voor een goede aansluiting met het hbo werken we samen met de noordelijke hbo-instellingen.

Gericht op ontwikkeling
Wij bieden iedere student de mogelijkheden en de kansen om het beste uit zichzelf te halen. Wij gaan uit van de kracht, talenten en kwaliteiten van elke student. Waarbij we rekening houden met de individuele verschillen. Wij bieden vertrouwen en stimuleren zelfvertrouwen. Wij stimuleren tot ontwikkeling, dagen uit en prikkelen om te presteren en daar trots op te zijn.

Ondersteuning en begeleiding
Bij Noorderpoort wordt elke student vanaf de toelatingsprocedure gedurende de gehele studie in zijn of haar beroeps-, studie-, loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling begeleid door een studieloopbaanbegeleider.
Studenten die extra ondersteuning nodig hebben in talen en/of rekenen kunnen gebruik maken van extra lessen. Voor studenten met structurele persoonlijke, psychische en/of lichamelijke problematiek is er specialistische begeleiding.

Praktijkgericht
Praktijkgericht leren wordt binnen en buiten de school vormgegeven in nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen, waarbij het beroep centraal staat. Voorbeelden van praktijkgericht leren zijn naast de stage; het leren in bedrijven in de school, levensechte opdrachten uit de praktijk in de school en leren via de virtuele praktijksimulaties zoals serious games.

Uitdagende didactiek
Wij stimuleren een actieve rol van de student in het verwerven van kennis, inzicht, vaardigheden en in werkhouding. Wij werken met een activerende didactische aanpak en een variatie in werk- en leervormen. Zowel individueel als groepsgewijs. Waarbij digitale mogelijkheden doelgericht ingezet worden. Voorbeelden hiervan zijn: afstandsonderwijs, onlineplatformen en digitale toetsen met directe feedback.

Excellentie
Onze studenten geven aan dat ze meer uitdaging en meer ruimte wensen om zichzelf te ontwikkelen binnen en buiten de gekozen opleidingen. Wij vinden het belangrijk om tegemoet te komen aan die wens en de diversiteit aan talenten binnen Noorderpoort nog meer te stimuleren. 

Onder het programma Excellentie vallen initiatieven zoals vakwedstrijden (Skills) en internationale stages. Daarnaast worden er komende jaren extra onderwijsprogramma’s uitgewerkt en geoptimaliseerd om studenten de mogelijkheid te geven een extra vak te volgen naast het vaste lespakket.

Het Excellentie-programma wordt gesubsidieerd vanuit het Ministerie van OCW dat Excellentie op het mbo als een van haar speerpunten heeft benoemd.

Onderwijsvisie Noorderpoort
Onze onderwijsvisie mbo 2016-2020 GPS naar wendbaar vakmanschap is samengevat in een handig overzicht. Of bekijk de uitgebreide versie van de onderwijsvisie van Noorderpoort.

Terug naar boven